Ασφάλεια Δράσεων

 

Κάθε Προσκοπικό Τμήμα για την υλοποίηση του προγράμματός του πραγματοποιεί Δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι Δράσεις πρέπει πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες και τη μεθοδολογία του Κλάδου που ανήκει το Προσκοπικό Τμήμα και να λαμβάνουν υπόψη τις παιδαγωγικές ανάγκες των Λυκοπούλων,Προσκόπων, Ανιχνευτών και Μελών Προσκοπικών Δικτύων σε συνδυασμό με τους στόχους και τις επιδιώξεις του Τμήματος συνολικά.

Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη και οι Βαθμοφόροι του Προσκοπικού Τμήματος που συμμετέχουν στις δράσεις πρέπει να:

α. Είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας, η οποία παρέχει και την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε μέλος του Σ.Ε.Π. και
β. Έχουν την ανάλογη με την εποχή και το είδος της Δράσης Προσκοπική Στολή και τα απαραίτητα Ατομικά Εφόδια τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συμμετοχή στις απαιτήσεις της Δράσης